Siedem charakterystyk kultów

A. Jeśli grupa wykazuje jedną z tych cech, jest ona sektą/kultem lub wykazuje tendencje do niej/niego zbliżone.

B. #1  Sprzeciwianie się krytycznemu myśleniu kontra pozwalanie ludziom myśleć za siebie.
1. Sekty/kulty: Ich członkowie muszą zaakceptować w co wierzy sekta bez kwestionowania ich nauk. Nie chcą, by ich członkowie myśleli za siebie.
2. Biblia:  Musimy rozeznawać każde nauczania jakie słyszymy w świetle Pisma Świętego. Lojalność wobec posługi pociąga za sobą kwestionowanie tego w pokorze. Nie wierz nauczaniu, którego nie możesz zobaczyć na własne oczy w swej Biblii. Myśl za siebie i nie przyjmuj za szybko idei. Nie mów “Nasz lider mówi…”, zamiast tego mów “Biblia mówi…”
Wszystko badajcie! Trzymajcie się tego, co dobre (1 Tes 5,21)

[Berejczycy] Przyjęli naukę z całą gorliwością i szukali dla niej potwierdzenia w Pismach, które codziennie rozważali (Dz 17:11-12)
3. Chrześcijanie są napominani, żeby rozeznawać duchy albo “ducha nauczania”.
Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, lecz rozeznawajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie (1J 4,1)

C. #2 Nieszanowanie więzów rodzinnych kontra utrzymywanie jako biblijnego priorytetu jedności rodzinnej.
1. Sekty/kulty: Dzieci są uczone, by być bardziej lojalne wobec liderów niż swoich rodziców. Kobiety są uczone, by być bardziej lojalnymi wobec liderów, niż ich mężów, a mężowie są uczeni, by akceptować to jako normalne zachowanie.
2. Lider sekty próbuje zająć miejsce ojców, matek lub pastora albo autorytetu (osoby będącej autorytetem). Członkowie zachowują się jak zależne dzieci dążące do wygrania pochwały liderów. Liderzy wykraczają poza ich autorytet dany przez Boga i manipulują członkami ich grupy.
3. Od członków jest wymagane odcięcie się od swych rodzin i przyjaciół, którzy nie należą do grupy. Wymaga się od nich zadawania się tylko z członkami grupy.
4. Biblia: Pierwszym dot. relacji priorytetem jest zobowiązanie wobec małżonka, dzieci i rodziców. Świętość i tożsamość rodziny jest dużo ważniejsza niż posługa, w którą się angażuje.

D. #3 Izolowanie członków i karanie ich za odejście kontra pomaganie im w pełnieniu Bożej woli.
1. Sekty/kulty: Izolują swoich ludzi i odrzucają każdego, kto odejdzie. Przekonują, że ludzie będą sądzeni przez Boga albo stracą najlepsze rzeczy od Boga, jeśli odejdą. Spotyka się: odrzucenie, unikanie i ostrzeżenia przed Sądem. Ludzie są uczeni, żeby podjąć długotrwałe zobowiązania wobec grupy i/lub prosić o pozwolenie dołączenia do innej wspólnoty.
2. Biblia: Lidera pierwszą troską powinno być dobro ludzi, których jest liderem. Zatem liderzy są po to, by pomóc ludziom w poszukiwaniu Bożej woli dla ich osobistego życia, niezależnie czy to znaczy dołączenie do innej posługi. Fundamentalną wartością jest, że Bóg posiada ludzi, a nie lider grupy, w której oni służą.

E. #4 Kładzenie nacisku na doktryny spoza Pisma Świętego kontra wierność Słowu Bożemu.
1. Sekty/kulty: Robią swym ludziom pranie mózgów i podkreślają szczególne objawienia ich “namaszczonego” lidera, który prezentuje siebie jako mającego unikalne doskonałe wejrzenie jak nikt inny. Twierdzą, że są jedyną drogą zbawienia, i że każda odmowa dołączenia do nich będzie zgubiona.
2. Biblia: Musimy kłaść nacisk na zwierzchnictwo i nieomylność Słowa Bożego jako ostateczny autorytet prawdy. Musimy podkreślać główne i oczywiste motywy Biblii: miłość Jezusa, kazanie na górze, styl życia, modlitwa, czytanie Słowa, zdobywanie zgubionych, uzdrawianie chorych, służenie innym etc.

F. #5 Żądanie niestosownej lojalności wobec liderów kontra prowadzenie ludzi do relacji z Jezusem.
1. Sekty/kulty: Domagają się lojalności i oddania liderom zamiast Jezusowi. Wierność jest definiowana raczej jako wspieranie lidera, niż bycie posłusznym Jezusowi. Ta lojalność jest osiągana przez zabranianie członkom poprawiania albo kwestionowania lidera. Jest to niebezpieczne, we wszelkiej posłudze, kiedy lider nie może być kwestionowany. Liderzy ze skłonnościami sekciarskimi nie są odpowiedzialni przed nikim, ani nie przyznają się dobrowolnie do swych win i błędów; zamiast tego ostrzegają członków, by nie korygowali liderów, i przez to “nie dotykali Bożego pomazańca”. Lider jest widziany jako będący ponad zarzutami i nie można mu zaprzeczać. Członkowie mają niewłaściwą lojalność i szacunek wobec lidera.
2. Biblia: Pierwszorzędna lojalność i koneksja jest wobec Jezusa. Służymy razem ze słabymi i złamanymi liderami, którzy nie mają wszystkich odpowiedzi i którzy mają potrzebę rozeznawania i korygowania przez innych.

G. #6 Przekraczanie biblijnych granic zachowania kontra czystość seksualna i osobista własność.
1. Sekty/kulty: Kładą nacisk na szczególne i wyjątkowe objawienia, które przyzwalają ich liderom na przekraczanie biblijnych barier na polu niemoralności i finansów. Zazwyczaj obstają przy posiadaniu pieniędzy i własności członków, którzy “dołączyli do wspólnoty”
2. Piotr nauczał, że fałszywych nauczycieli najłatwiej wykryć przez chciwość, pożądliwość i niemoralność. 3Będą was mamić wymyślnymi słowami i wykorzystają… 14Oczy mając pełne kobiety cudzołożnej i niesyte grzechu… Mają serca zaprawione do chciwości… 18Mówiąc w sposób wyniosły i próżny, wciągają w uciechy cielesne i rozpustę tych, którzy nie unikają ludzi błądzących. (2P 2:3-18)
3. Promują nieetyczne sposoby zdobywania zarobionych pieniędzy (np. kłamanie o zbieraniu pieniędzy na organizacje charytatywne, które nie istnieją) z wyjątkiem liderów, którzy są powołani do bycia “duchowymi partnerami” dla korzyści ruchu.
4. Biblia: Seksualna czystość i prywatna własność finansów i majątku. W Dziejach Apostolskich rozdziale 4, uczniowie kładą swe pieniądze i majątek/własność u stóp apostołów jako jednorazową i dobrowolną ofiarę, nie jako trwałą ekonomiczną umowę.

H. #7 Separowanie od Kościoła (jako całości) kontra kultura szacunku w kierunku całego Kościoła.
1. Sekty/kulty: Krytykują i wykluczają większość Ciała Chrystusa i uważają się za będących jedynymi prawdziwie ocalonymi. Separują od szerokiego kościoła z elitarnym Duchem, wierząc że tylko oni mają szczególne powołanie i relacje z Bogiem. Mają spolaryzowaną mentalność o “my przeciwko nim”, co wywołuje ich oddzielanie się od innych w Kościele i ogólnie społeczeństwa. Wyśmiewają i kpią z wszystkich przekonań, które różnią się od ich. Nie szanują Ciała Chrystusa widząc wszystkie inne denominacje i posługi jako będące w błędzie.
2. Biblia: Kochamy Boga przez kochanie Kościoła jako całości, który jest mu b. drogi. Powinniśmy kultywować szacunek wśród nas, kładąc nacisk na błogosławienie innym posługom bez krytykowania, izolacji i elitarności.
3. Powinniśmy błogosławić rozwijające się cnoty (które jeszcze nie dojrzały) wszystkich posług, niezależnie od ich braków i bez potrzeby podkreślania różnic w posłudze (styl, standardy etc.). Wszyscy mamy braki w posłudze i potrzebujemy innych posług, aby osiągnąć pełnię Chrystusa w naszym mieście i Narodzie. Duch Święty zabrania nam mówić o brakach i różnicach.

Pismo mówi jasno o tym, że zdarza się potrzeba, w której powinien być wyrażony sprawiedliwy sąd w kwestii posług z destrukcyjnymi doktrynami i zachowaniem (Mt 18:15-16; 1Kor 5:1-11, 2Kor 11:12-15; 1Tes 5:14,21; 2Tes 3:6-14; Ap 2:2, 14-15, 20). Musimy jednak robić to w odpowiedni sposób i w odpowiednim duchu.

Tłumaczenie: KabaTeam

.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.