Joshua Camp 2012

PL

1 sierpnia, pierwsza sesja: „Oto Joshua Camp” (w tłum.: obóz Jozuego), oparcie na fragmencie Joz 1:9-11, to jest: Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Jozue rozkazał wówczas zwierzchnikom ludu, mówiąc: Przejdźcie przez obóz i nakażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, gdyż po trzech dniach przeprawicie się tu przez Jordan, abyście zajęli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, daje wam w posiadanie.

Tak oto, jak ludzie Jozuego i myśmy mieli 3/4-dniowy trening (przygotowanie) zanim „zajęliśmy” Londyn. Oto moje notatki z nauczań.

1. To nie przypadek, że tu jesteś (że tam byłaś).

2. To, co dostaliśmy od Boga nie jest po to, żebyśmy zachowali to dla siebie, ale ażebyśmy to dali innym.

Jedna ze wspaniałych piosenek na uwielbieniach. Musimy iść!


Darmo otrzymaliśmy, darmo dawajmy…

2 sierpnia, sesja „Powołanie do ewangelizacji” Pragniemy jeszcze raz potwierdzić, że zadanie ewangelizacji wszystkich ludzi pozostaje istotną misją Kościoła. Jest to zadanie i misja, którą Wszechstronne i głębokie zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie, czynią tym bardziej naglącą. Ewangelizacja, w rzeczywistości jest łaską i powołaniem właściwym Kościołowi; jego najgłębszą tożsamością. Kościół istnieje by ewangelizować. Papież Paweł VI, Exhortacja apostolska: Evangelii Nuntiandi

3. W każdym sercu jest dziura, którą może wypełnić tylko Bóg. (Bóg nas nie tylko kocha, on nas PRAGNIE).

„On nic nie zabiera, a daje wszystko” Papież Benedykt

Słowa piosenki mówią „Złam moje serce tym, co łamie Twoje” – więc musimy się modlić o to, żeby Bóg dał nam swoje serce do ewangelizacji.

Gdyby Jezus przyszedł w dzisiejszych czasach na Ziemię pewnie by przybył do Londynu, bo dużo ludzi jest tu teraz, dobra okazja do ewangelizacji. Więc Bóg wysłał nas, jako Jego reprezentację.

Następnie mieliśmy zadanie. Odpowiedzieć na pytania:
1) Dlaczego Bóg powołał Cię tutaj?
2) Jakiego wyzwania chciałbyś się podjąć podczas Joshua Camp?
3) Czego oczekujecie od Boga w czasie tych dni?

Jan Paweł II powiedział:
Potrzebujemy świętych bez welonów i sutann

potrzebujemy świętych, którzy noszą jeansy i tenisówki
potrzebujemy świętych, którzy chodzą do kina, słuchają muzyki i umawiają się z przyjaciółmi
potrzebujemy świętych, którzy stawiają Boga na pierwszym miejscu i nie skupiają się na sobie
potrzebujemy świętych, którzy mają codziennie czas na modlitwę i którzy wiedzą jak umawiać się na randki w czystości i niewinności, którzy uświęcają swą niewinność
potrzebujemy nowoczesnych świętych, Świętych XXI wieku z duchowością, która jest częścią naszego czasu
potrzebujemy świętych oddanych biednym i koniecznym zmianom społecznym
potrzebujemy świętych, którzy żyją w świecie i którzy są uświęceni w świecie, i którzy nie boją się żyć w świecie
potrzebujemy świętych, którzy piją Colę i jedzą hot-dogi, którzy chodzą w jeansach, którzy kapują internet i słuchają płyt CD
potrzebujemy świętych, którzy z pasją kochają Eucharystię i którzy nie wstydzą się pić napojów gazowanych czy jeść pizzę w weekendy ze znajomymi
potrzebujemy świętych, którzy lubią filmy, teatr, muzykę, taniec, sporty
potrzebujemy świętych, którzy są towarzyscy, otwarci, przyjaźni, weseli, i którzy są dobrymi kompanami
potrzebujemy świętych, którzy są w świecie i wiedzą jak smakować czyste i miłe rzeczy świata, ale które nie są przyziemne.

ENG

1st of August, the first session: „This is the Joshua Camp”, according to Joshua 1:9-11:Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So Joshua ordered the officers of the people: „Go through the camp and tell the people, ‚Get your supplies ready. Three days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own.'”

So like Joshua`s people we had had 3/4 days training (preparation) before we „have  taken” London. Here are my notes from teachin`:

1. It`s not an incident that You are here (You were there).

2. Everything what we have received from God is not for us to keep for ourselves but to give it to others.

One of the very amazing JC`s worship songs. We must go!


Freely we`ve received, now freely we will give…

2nd of August, session „Our call to evangelise”.
The church exists in order to evangelize Pope Paul VI in Evangelii Nuntiandi

3.  In every heart is a God-shaped hole. God does not only love us, he desires us.

„He takes nothing away, and he gives You everything” Pope Benedict

Lyrics of a song are „Break my heart for what breaks Yours” – so we have to pray that God will guve us His Heart to evangelize.

The Task. Answer the questions:
1) Why has God called You to be here?
2) What challenge do You want to pick up?
3) What do You expect from God during these days?

John Paul II:
We need saints without veil or cassock.
We need saints who wear jeans and sneakers.
We need saints who go to the movies, listen to music and hang out with friends.
We need saints who put God in first place, but who let go of their power.
We need saints who have time everyday to pray and who know how to date in purity and chastity, or who consecrate their chastity.
We need modern saints, Saints of the 21st century with a spirituality that is part of our time.
We need saints committed to the poor and the necessary social changes.
We need saints who live in the world and who are sanctified in the world, who are not afraid to live in the world.
We need saints who drink Coke and eat hot dogs, who wear jeans, who are Internet-savvy, who listen to CDs.
We need saints who passionately love the Eucharist and who are not ashamed to drink a soda or eat pizza on weekends with friends.
We need saints who like movies, the theater, music, dance, sports.
We need saints who are social, open, normal, friendly, happy and who are good companions.
We need saints who are in the world and know how to taste the pure and nice things of the world but who aren’t of the world.

Zamieszczone w 2012